нормативна база

Закон за обществените поръчки


Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение. Oще...

 

 
Закон за устройство на територията
 
Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.
(2) Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. Още...
 
 
Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и редаа за устройството и безопасността на площадките за  игра

С наредбата се определят условията и редът за устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола.
Площадките за игра се устройват така, че да осигуряват безопасност и достъпност при игра за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на ползвателите и на техните придружители.
Наредбата се прилага едновременно с изискванията на правилата и нормативите за устройство на територията, на нормативните актове за пожарна безопасност, изграждане на достъпна среда, хигиена, опазване на здравето и околната среда и на националните стандарти, с които са въведени европейските стандарти, определящи изискванията към съоръженията за игра.
Продуктите, влагани в площадките за игра (съоръженията за игра, продукти за ударопоглъщащи настилки и др.), произведени и/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Турция, или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват за целите на тази наредба, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата. Още...
 
 
Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
 
С наредбата се определят обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, както и на свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране.
Наредбата се прилага за всички обекти, за които се изисква одобрен инвестиционен проект при издаване на разрешение за строеж.
Задължителните части на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж в отделните фази на проектиране за обектите от четвърта и пета категория съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), са определени в приложение към наредбата. Още...
 
 

Закон за интеграция на хората с увреждания

Този закон урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания.Този закон има за цел създаване на условия и гаранции за:1.равнопоставеност на хората с увреждания; 2.социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на правата им; 3.подкрепа на хората с увреждания и техните семейства; 4.интегриране на хората с увреждания в работна среда.Не се допуска пряка или непряка дискриминация по отношение на хората с увреждания.
Още...