за нас

За компанията

 

Компанията „Мулти Парк“ ООД  е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. През 2011 г. в дружеството е разработена успешно интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление на Околната среда ISO 14001:2004 и система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.

 

 

Дейности

    

„Мулти Парк“ ООД  има в каталога си над 150 модела детски и спортни съоръжения за деца на възраст от 2 до 18 години /пързалки, люлки, клатушки, катерушки, въртележки, детски съоръжения, беседки, пейки, перголи, фитнес уреди за деца, фитнес уреди за възрастни,паркова мебел, декоративно осветление, съдове за отпадъци, саморазливни настилки, каучукови настилки, ударопоглъщащи настилки, EPDM и акрилни настилки за тенис кортове, футболни, волейболни и баскетболни игрища - машинно полагане за външно и вътрешно приложение, специализирани съоръжения за деца в неравностойно положение, фитнес уреди за възрастни и деца в неравностойно положение/, изцяло покриващи изискванията на ЕС за качество и стандарт. Сертифицирани по БДС EN 1176 и БДС EN 1177, съобразени с изискванията на НАРЕДБА 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопоасността на площадките.

 

Ресурси

 

„Мулти Парк“ ООД разполага с нова и отговаряща на съвременните изисквания строителна механизация, машини, съоръжения и транспортни средства, от водещи марки, доказали своята надеждност, ефективност и производителност. „Мулти Парк“ ООД разполага  с необходимият инженерно - технически състав, както и необходимият брой специализирани  работници, като ключова роля имат опитът, уменията и знанията.  

 

Политика

 

Фирмената политика на „Мулти Парк“ ООД е насочена към въвеждането на нови технологии в изграждането на детски и спортни площадки, използване на съвременна механизация, квалификация на служителите и безопасност на строителния процес. Мисията на „Мулти Парк“ ООД е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към спорта и детските игри.